V prípade úmrtia

Ako postupovať v prípade úmrtia

 Úmrtie doma

 1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť (tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. po dvoch hodinách od úmrtia vykoná lekár prehliadku zosnulého a vystaví List o prehliadke mŕtveho
 3. kontaktovať pohrebnú službu (NONSTOP služby 0905 327 720) ohľadom prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov


Úmrtie v nemocnici, resp. v domove dôchodcov

 1. oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. kontaktovanie pohrebnej služby (NONSTOP služby 0905 327 720) pozostalými
 3. zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia
 4. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov


Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností

 1. bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (jednotné tel. číslo 112) a oznámiť im úmrtie
 2. lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu
 3. ak je to potrebné, polícia alebo lekár oznámia pozostalým úmrtie
 4. následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu (NONSTOP služby 0905 327 720)
 5. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého z patológie do chladiaceho zariadenia, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov


Úmrtie v zahraničí

 1. oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého
 2. kontaktovanie pohrebnej služby (NONSTOP služby 0905 327 720) pozostalými
 3. ďalší postup bude dohodnutý individuálne medzi pozostalými a pohrebnou službou; zahŕňa prevezenie zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybratie truhly, kvetín, zariaďovanie pohrebného obradu, vybavovanie pohrebných dokumentov


Určovanie smrti
Ku každému úmrtiu je potrebné vyjadrenie lekára, ktorý je povinný zisťovať smrť. Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti. Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu.
Ak je to pre určenie príčin úmrtia potrebné, lekár nariadi pitvu. Pitvu možno však vykonať len po splnení zákonom stanovených podmienok, aby nebola znížená dôstojnosť mŕtvej osoby.